ตรัง เมืองต้องห้าม…พลาด มหัศจรรย์ถ้ำมรกต สักการะพระนอนทรงเทริดโนราห์ สูดโอโซน จากปอดธรรมชาติ ณ สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย 3 วัน 2 คืน

 • มหัศจรรย์ถ้ำมรกตUnseen in Thailand
 • สักการะพระนอนทรงเทริดโนราห์ 
 • สูดโอโซน จากปอดธรรมชาติ ณ สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย 
 • สถานีรถไฟกันตังคงเอกลักษณ์เดิมตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 ต้องมาถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกในการมาเยือน

กำหนดเดินทาง

วันเดินทาง ราคา (เริ่มต้น)
6-8, 13-15, 20-22, 27-29 มี.ค. 59 9,599
17-19, 24-26 เม.ย. 59 9,599
15-17, 29-31 พ.ค. 59 9,599

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1 :

กรุงเทพฯ – ตรัง – ถ้ำเลเขากอบ – วัดภูเขาทอง

05.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมืองอาคาร 2 ผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 ประตู 14 เคาน์เตอร์ 14 สายการบินนกแอร์โดยเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารและสัมภาระ
07.20 น. เหินฟ้าสู่จังหวัดตรัง โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 7400
08.40 น. ถึงจังหวัดตรัง พาทุกท่านเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP รับประทานอาหารเช้าพื้นเมืองตรัง ณ ร้านพงษ์โอชา จากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่อำเภอห้วยยอด
10.00 น. ถึง ถ้ำเลเขากอบ พาทุกท่านลงเรือท้องแบน ล่องลำน้ำใต้ภูเขา ชมความงามของหินงอกหินย้อย มีทั้งหินเป็นและหินตาย ที่เรียงรายอยู่บนดินและผนังถ้ำมากมายสวยงาม เช่น ถ้ำคนธรรพ์, ถ้ำรากไทร, ถ้ำเจ้าสาว ระยะทางกว่า 350 เมตร ชมหินรูปทรงต่างๆมากมาย อาทิ หินรูปเป็ดย่าง, หินลูกชิ้นปิ้ง, หินตาหินยาย เป็นต้น และไฮไลท์สำคัญ คือ พาทุกท่านนอนลาบบนพื้นเรือเพื่อลอดท้องมังกรเสริมสิริมงคล
11.30 น. ขึ้นจากเรือให้ทุกท่านได้แวะเลือกชมเลือกซื้อสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ไม้เทพธาโร (เนื้อไม้มีกลินหอมเป็นเอกลักษณ์) นำมาแกะสลักเป็นรูปทรงต่างๆสวยงาม
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(2) ณ ร้านอาหาร
13.00 น.   นำท่านเดินทางสู่วัดภูเขาทอง มีพระอุโบสถอันงดงาม..ที่ทางวัดภูเขาทองพร้อมด้วยอุบาสก อุบาสิการ่วมกันจัดสร้างขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติและเพื่อเป็นศิริมงคล ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 และที่พลาดไม่ได้เด็ดขาด คือ สักการะพระนอนทรงเทริดมโนราห์ เป็นพระพุทธรูปโบราณปางปรินิพพาน สร้างสมัยศรีวิชัย มีเอกลักษณ์เด่น คือ พระเศียรทรงเทริดมโนราห์ตามศิลปะของภาคใต้ เชื่อกันว่า เทริดเป็นเครื่องประดับที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นของสูง มีพระนามว่า พระพุทธรูปสีหไสยาสน์ทรงเทริดมโนราห์
15.00 น. ออกเดินทางสู่ตัวเมืองตรัง แวะถ่ายรูปหอนาฬิกา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก
16.00 น. พาทุกท่านเข้าที่พัก ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค หรือเทียบเท่า เชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น.  พาทุกท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินจังหวัดตรัง หน้าสถานีรถไฟตรัง  ที่นี่ท่านจะได้เห็นวิถีชีวิตชาวตรัง ชิมขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง สินค้าที่ระลึก และงานฝีมือ บางทีท่านอาจจะได้ชมเด็กๆ แสดงดนตรีเปิดหมวก ร้องเล่นเต้นรำทำเพลง เป็นการสัมผัสสีสันยามค่ำคืนอีกมุมหนึ่งของเมืองตรัง ***อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัย
21.00 น สมควรแก่เวลาออกเดินทางกลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์

วันที่ 2 :

ท่องทะเลตรัง – ถ้ำมรกต – เกาะเชือก – เกาะม้า – เกาะกระดาน

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า(3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น. ออกเดินทางสู่ท่าเทียบเรือปากเมง
09.30 น. ถึงท่าเทียบเรือปากเมง ลงเรือลำใหญ่ พร้อมห้องสุขภัณฑ์ เสื้อชูชีพ และหน้ากากดำน้ำ ปลอดภัยในการดินทาง ( ท่านที่ว่ายน้ำไม่เป็นสามารถดำชมปะการังใต้น้ำได้ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยบริการให้คำแนะนำและความสะดวกตลอดการนำชม ) นำท่านท่องทะเลอันดามันน่านน้ำตรัง ผจญภัยสนุกสนานกับการลอยตัวเข้าถ้ำ หนึ่งใน UNSEEN IN THAILAND ณ ถ้ำมรกต ชม เหล่าฝูงปลาสีสวย แหวกว่ายให้ท่านเห็น อย่างเต็มตา ที่ เกาะม้า
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(4) บนเรือ หลังอาหารดำน้ำสู่โลกใต้ทะเลอีกครั้งชมปะการังสีสวยที่ เกาะเชือก สู่เกาะกระดาน ดำน้ำชมปะการังเขากวาง และฝูงปลานานาชนิด สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ท่าเทียบเรือหาดยาว นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมวัฒนา พาร์ค หรือเทียบเท่า
19.30 น. รับประทานอาหารเย็น(5) ณ ร้านอาหาร จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3 :

สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย – ศาลหลักเมือง – สถานีรถไฟกันตัง – กรุงเทพฯ

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า(6) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. ออกเดินทางสู่อำเภอย่านตาขาว ให้ทุกท่านได้สัมผัสป่าใหญ่ใกล้เมือง สูดโอโซนจากปอดธรรมชาติ ณ สวนพฤกษศาสตร์สากลภาคใต้ (ทุ่งค่าย) เดินชมพันธุ์ไม้หายากนานาชนิดที่ยังคงความสมบูรณ์และเป็นธรรมชาติ โดยการขึ้นสะพานแขวนยอดไม้ เหมือนเดินบนยอดไม้จริงๆ ท้าท้ายความกล้าของทุกท่าน จากนั้นออกเดินทางสู่อำเภอกันตัง
11.00 น. พาทุกท่านสักการะ ศาลหลักเมือง  ซึ่งเป็นศาลหลักเมืองเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีวิญญาณอภิบาลเป็นสตรีจึงเรียกกันว่าศาลเจ้าแม่หลักเมือง เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวตรังทั่วไป โดยเฉพาะผู้ที่มีบุตรยากมักจะมาอธิษฐานขอกับบุตรกับเจ้าแม่หลักเมืองเสมอ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(7) ณ ร้านอาหาร
13.00 น. พาทุกท่านมายัง สถานีรถไฟกันตัง ซึ่ง เป็นสถานีรถไฟสุดทางของทางรถไฟสายใต้ ฝั่งทะเลอันดามัน ตัวสถานีเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวทรงปั้นหยาทาสีเหลืองมัสตาร์ดสลับน้ำตาล ประดับมุมเสาด้วยลวดลายไม้ฉลุ ประตูบานเฟี้ยมแบบเก่า คงเอกลักษณ์เดิมตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 ปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานโดยกรมศิลปากรแล้ว แต่ยังคงใช้งานอยู่ โดยมีรถไฟสายกรุงเทพฯ-กันตัง เดินรถทุกวัน แม้ว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาที่นี่จะไม่ได้เดินทางด้วยรถไฟก็ตาม แต่สถานีรถไฟแห่งนี้ถือเป็นแลนด์มาร์คแห่งเมืองกันตังที่ทุกคนต้องมาถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกในการมาเยือนกันทั้งนั้น
14.30 น. ออกเดินทางสู่ตัวเมืองตรัง ให้ทุกท่านแวะซื้อของฝากคนทางบ้าน
16.00 น. เดินทางถึงสนามบินตรัง พาทุกท่านเช็คอินที่เค้าท์เตอร์นกแอร์
17.55 น. เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD7411
19.15 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและประทับใจ

 

อัตราค่าบริการ ตรัง เมืองต้องห้าม…พลาด มหัศจรรย์ถ้ำมรกต สักการะพระนอนทรงเทริดโนราห์ สูดโอโซน จากปอดธรรมชาติ ณ สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย
ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน : มีนาคม
วันที่ : 6-8, 13-15, 20-22, 27-29

ลักษณะการเข้าพักราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 9,599.-
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 9,599.-
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 9,599.-
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,800.-

ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน : เมษายน
วันที่ : 17-19, 24-26
ลักษณะการเข้าพักราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 9,599.-
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 9,599.-
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 9,599.-
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,800.-

ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน : พฤษภาคม
วันที่ : 15-17, 29-31
ลักษณะการเข้าพักราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 9,599.-
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 9,599.-
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 9,599.-
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,800.-
 

**ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม** 

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป กลับ กรุงเทพฯ-ตรัง-กรุงเทพฯ
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามโปรแกรม
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆตามโปรแกรม
 • ค่าทีพัก 2 คืน (พักห้องละ 2 -3ท่าน)
 • มัคคุเทศก์
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงินคุ้มครองไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ ,ค่าซักรีด ,ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์
 • ค่าอาหาร เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน

มัดจำ 3,000 บาท / ท่าน ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง

 • กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว หรือชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว ทางขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า เนื่องจากทัวร์รายการนี้เป็นทัวร์ราคาพิเศษ
 • กรณีที่มีการจองต่ำกว่า 8 คน ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้โดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้วทั้งหมด

 


   
  
ความคิดเห็นบางส่วนจากลูกค้าที่ใช้บริการจาก smilelandtravel.com
 
เซลส์ให้ความช่วยเหลือดีมากๆ ตอบคำถามด้วยความอดทน ไม่ว่าจะสอบถามเยอะแค่ไหน ก็ตอบคำถามได้ทุกคำถามอย่างดี น่ารักมากๆค่ะ

สุนีย์


 
ขอบคุณมากน่ะค่ะคุณน้องและสมายแลนด์ทุกคนน่ะค่ะ ประทับใจกับการให้บริการมาก ทันใจทันเวลา ถูกใจทุกครั้งที่ซื้อตั๋วที่สมายแลนด์ ขอให้มีลูกค้าเยอะๆได้โบนัสเยอะกันทุกคนน่ะค่ะ

คุณสาคร


ซื้อแพคเกจทัวร์ฮ่องกงจากที่นี่ คุ้มมากๆค่ะ ราคาถูก ได้พักโรงแรม 4 ดาวด้วย ชอบที่แถมฟรีซิตี้ทัวร์ไปนั่งกระเช้านองปิง ซื้อแพคเกจฮ่องกงที่นี่คุ้มสุดๆ

คุณยุพินตั๋วเครื่องบินที่นี่ถูกกว่าที่อื่นๆที่เคยถามมาค่อนข้างเยอะ ถึงราคาตั๋วถูกแต่การบริการก็รวดเร็วครับ
 
แก้วก้อง


 
ไป ทัวร์เกาหลี เมื่อช่วงต้นปี เป็นกรุ๊ปที่สนุกมาก หัวหน้าทัวร์กับไกด์ดูแลลูกทัวร์เป็นอย่างดี กรุ๊ปก็คนไม่เยอะเกินไปเลยไม่รู้สึกอึดอัดวุ่นวาย คิดว่าปีหน้าจะไป ทัวร์ญี่ปุ่น อีก คงจะใช้บริการจากที่นี่แน่นอนค่ะ

รัตนาพรเดือนที่แล้วจองตั๋วไปซิดนีย์กับที่นี่ พอดีวันกลับต้องเลื่อนกลับเร็วกะทันหันแบบด่วนมากๆ แต่พนักงานที่นี่ก็ช่วยเหลือติดต่อแอร์ไลน์ให้ทุกอย่าง จนสามารถเดินทางกลับมาได้ทันเวลาพอดี ขอบคุณมากนะคะ
 
เมย์บริการรดีมาก รวดเร็วดีค่ะ จะใช้บริการต่อนะคะ
 
สุนทรีย์เคยจองตั๋วเครื่องบิน จากที่นี่ได้ตั๋วเครื่องบินราคาถูกมากครับ บริการก้อดี ไว้คราวหน้าขอราคาตั๋วเครื่องบินเท่านี้อีกได้มั้ยครับ
 
วิวัฒน์


 
ขอบคุณมากค่ะ แล้วจะใช้บริการอีกนะคะ สะดวกและบริการดีมากค่ะ

K.Anusara


 
บริการได้เร็วทันใจมาก ประทับใจสุดๆ ได้ลูกค้าที่ภักดี
 
ปิยะดา


 
ขอบคุณมากน่ะค่ะ สะดวกมากเลยค่ะ และก้อให้ข้อมูที่ถูกใจรวดเร็วมากจะแชร์เพื่อนๆทุกคนเลยค่ะ ขอบคุณอีกครั้งค่ะ
เพิ่ม อีก 1 คนแล้วค่ะ
 
Wilasinee


ขอบคุณค่ะมากคับ ปกติจองตั๋วก็ส่งเมล์มาแจ้ง
ช่วงนี้ งานยุ่ง แถมรีบแบบลนลาน เพราะโดนทัวร์ยกเลิกมา 2 บริษัท แล้วใกล้วันจะเดินทางยัง งง อยู่เลย
ต้องขอบพระคุณ คุณบี มาก บริการดี 
ช่วยกระเหรี่ยงคนนี้ได้ดีทีเดียว ประทับใจ ขอบคุณคับ

คุณจีน


ราคาตั๋วเครื่องบินทางสไมล์แลนด์ ถูกมากค่ะ
เทียบราคากับเจ้าอื่น ไปติมอร์ ประหยัดไปหลายพันเลยค่ะ ขอบคุณค่ะมากนะค่ะ

น้องหญิง (สุพิญชา)


ไปเที่ยวทริป ฮ่องกงมากค่ะ สนุกมากๆๆเลย ไกด์+พนักงานให้บริการ เทคแคร์ดีมากเลยค่ะ
คราวหน้าจะจองไปทัวร์เกาหลีนะค่ะ

คุณปอ+คุณนก


ขอบคุณค่ะ ได้รับเงินเรียบร้อยค่ะ
ประทับใจบริการ ของ Asia Gateway มากค่ะ แล้วจะแนะนำให้เพื่อน 

สาวิตรี


พนักงานพูดดีมาก

อ้อม


ไปทัวร์เกาหลี ทริปล่าสุดมาสนุกมาก ไม่คิดว่าไปกับที่นี่จะดีขนาดนี้ ยังไงทริปหน้าจะโทรหาที่แรกเลยครับ ขอบคุณพี่ๆไกด์ทั้ง2คน ที่ดูแลคณะผมด้วยครับ

Noi


ขอบคุณทีมงานนะคะ ที่คอยดูแล ให้ข้อมูลตลอด

คุณวนิดา


Tag : ตั๋วเครื่องบิน จองตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบินราคาถูก ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เวียดนาม แพคเกจทัวร์ฮ่องกง จองตั๋วเครื่องบินแอร์เอเชีย สายการบินไทย จองตั๋วเครื่องบินการบินไทย เช็คราคาตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบินการบินไทย โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน ซื้อตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบินในประเทศราคาถูก จองตั๋วนกแอร์ ราคาตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ ทัวร์พม่า 
 
ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/04745 
Copyright @ 2008 Smileland Travel. All Rights Reserved. Smilelandtravel.com powered by Asia Gateway. 

53 พัฒนาการ 56 สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
Tel: 02-722-9898 
Hotline: 084-129-9855 , 090-982-6911  | E-mail: info@smilelandtravel.com  | Fax: 02-321-2737