เที่ยว 2 เส้นทางธรรม แช่ออนเซ็น วัดเฉลิมพระเกียรติ 3 วัน 2 คืน

  • UNSEEN บนยอดเขา วัดเฉลิมพระเกียรติ
  • อาบน้ำแร่ ออนเซ้น ณ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
  • ชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแม่เมาะ
  • ช้อปปิ้งยามค่ำคืนที่กาดกองต้า
  • มนัสการพระธาตุลำปางหลวง วัดคู่บ้านคู่เมืองชาวลำปาง

กำหนดเดินทาง

วันเดินทาง ราคา (เริ่มต้น)
19-21 ก.พ. 59 2,990

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1 :

กรุงเทพฯ – ลำปาง

20.00 น คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย โดยมีทีมงาน คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่านในเรื่องกระเป๋าสัมภาระ ออกเดินทางโดยรถโค้ช VIP ปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่ จ .ลำปาง  ระหว่างทางทีมงานบริการเครื่องดื่มของว่างและสนุกสนานกับทีมงานมัคุเทศก์ที่รู้ใจท่านได้เวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย(บนรถ)

วันที่ 2 :

 ลำปาง – อุทยานแจ้ซ้อน – วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ - เหมืองแม่เมาะ - ถนนคนเดินกาดกองต้า

06.00 น.

ถึง อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน นำท่านทำธุรกิจส่วนตัวยามเช้า หรืออาบน้ำแร่ (ออนเซน)หลังจากนั้นให้ท่าน รับประทานอาหารเช้า(1) ณ ร้านอาหารภายในอุทยาน

09.00 น.

ถึง”วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ ” ลำปาง…อันซีนบนยอดเขา มหัศจรรย์แห่งศรัทธาเดิมชื่อดอยปู่ยักษ์  ต่อมามีการ สร้างวัดขึ้น ณ ยอดเขาแห่งนี้ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระราชสมภพครบ 200 ปี (18 ตุลาคม 2547)และได้ชื่อว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยว “อันซีน” ภาพอันงดงามของเจดีย์สีทองที่สร้างขึ้นบนภูเขาสูงเสียดฟ้า ล้อมรอบไปด้วยสายหมอกและทิวเขาสูง จึงทำให้ วัดแห่งนี้ ติดอันดับ 1ใน10 Unseen Thailand (การเดินทางขึ้นต้องต่อรถท่านละ 60 บาทไม่รวมในค่าทัวร์)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน(2) ณ.ร้านอาหาร
14.00 น. นำท่านเที่ยวชม เหมืองแม่เมาะ เป็นเหมืองถ่านหินลิกไนต์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เหมืองแม่เมาะมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการผลิตถ่านลิกไนต์ เพื่อเป็นเชื้อเพลิงให้กับโรงไฟฟ้าแม่เมาะ สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้า ชมพิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษาฯ นับเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ทันสมัย และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย ตั้งอยู่ในสวนพฤกษชาติ บริเวณปากบ่อเหมืองแม่เมาะ ภายในอาคารประกอบด้วย ห้องจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ, นิทรรศการธรณีวิทยา, นิทรรศการเหมืองและโรงไฟฟ้า และโดยรอบอาคารภายนอก ยังได้จัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง จำลองสภาพการทำเหมือง และจัดแสดงเครื่องจักร อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำเหมืองตั้งแต่ยุคบุกเบิกจนถึงปัจจุบัน และจุดชมวิวของสวนพฤกษชาติ
18.00 น. นำท่านสัมผัส ถนนคนเดิน กาดกองต้า ในอดีตย่านนี้มีผู้คนจากหลายเชื้อชาติอาศัย อยู่ยาวนานกว่า 100 ปี อาคารบ้านเรือนบริเวณสองฝั่งแม่น้ำวังจึงมี รูปแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างยุโรป จีน และพม่า ดังนั้น ถนนตลาดเก่าเส้นนี้จึงเต็มไปด้วยบ้านเรือนสวย ๆ หลากสไตล์บ้านเรือนสิ่งก่อสร้าง มีทั้งเรือนแบบไทยภาคกลาง เรือนล้านนา เรือนพม่า ที่ดูจะโดดเด่นเห็นจะเป็น เรือน แบบจีน และเรือนขนมปังขิงแบบฝรั่งตะวันตก (อิสระอาหารเย็น ให้ท่านลิ้ม ชิมรส  อาหารพื้นเมืองแบบเต็มอิ่ม)
20.00 น.

นำท่านเข้าพัก โรงแรม ลำปางเวียงทอง หรือเทียบเท่า อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3 :

ตาก – พระธาตุลำปางหลวง - พระธาตุบ้านตาก - กรุงเทพฯ

07.00 น.    

รับประทานอาหาร ณ.ห้องอาหารของโรงแรม(3) หลังอาหารเก็บสัมภาระออกเดินทาง

09.00 น.

นำท่านกราบพระ วัดพระธาตุลำปางหลวง เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองลำปางมาแต่โบราณ ตามตำนานกล่าวว่ามีมาตั้งแต่สมัยพระนางจามเทวีในราวพุทธศตวรรษที่ 20 ตอนปลาย เป็นวัดไม้ที่สมบูรณ์ที่สุดแห่ง

หนึ่งของไทย งดงามด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่มากมายได้แก่

พระธาตุลำปางหลวง เป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนปีฉลู ด้วยเริ่มสร้างในปีฉลูและเสร็จในปีฉลู เช่นกัน

11.00 น. นำท่านกราบพระ วัดพระบรมธาตุบ้านตาก เป็นวัดเก่าได้รับการปฏิสังขรณ์มาหลายครั้ง ตัวอุโบสถมีประตูเป็นไม้แกะสลักที่สวยงาม หน้าบันและจั่วเป็นไม้ หน้าต่างแกะสลักเป็นพุทธประวัติปิดทอง หัวบันได เป็นนาค วิหารของวัดเป็นวิหารเก่ามีเพดานสูง 2 ชั้นมีช่องลมอยู่โดยรอบ ทำให้อากาศภายในวิหารเย็นสบาย ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นปิดทองและมีวิหารอีกหลังหนึ่งซึ่งมีพระพุทธรูปปูนปั้นปิดทองชื่อ หลวงพ่อทันใจ ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของประชาชน ทั้งในจังหวัดตากและจังหวัดใกล้เคียงเป็นอย่างมาก
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(4) ณ.ห้องอาหารหลังอาหารเดินทางกลับ
20.00 น.

เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ เที่ยว 2 เส้นทางธรรม แช่ออนเซ็น วัดเฉลิมพระเกียรติ
ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน : กุมภาพันธ์
วันที่ : 19-21 กุมภาพันธ์ 2559

ลักษณะการเข้าพักราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 2,990
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 2,990
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 2,990
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 800
 

**ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม** 

อัตราค่าบริการนี้รวม

อัตราค่าบริการนี้รวม - ค่าที่พัก  1 คืน (ห้องละ 2 -3ท่าน)  - ค่ารถปรับอากาศ 2 ชั้น VIP - ค่าอาหาร (4 มื้อ)ตามรายการ  - ค่ามัคคุเทศก์ - ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม    - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ ,ค่าซักรีด ,ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ / ค่าอาหาร เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการ  - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน

เงื่อนไขการจอง   - มัดจำการจอง จำนวน 1,000  บาท - ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน  ก่อนวันเดินทาง 15 วัน มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง

กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

หมายเหตุ             โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ

   
  
ความคิดเห็นบางส่วนจากลูกค้าที่ใช้บริการจาก smilelandtravel.com
 
เซลส์ให้ความช่วยเหลือดีมากๆ ตอบคำถามด้วยความอดทน ไม่ว่าจะสอบถามเยอะแค่ไหน ก็ตอบคำถามได้ทุกคำถามอย่างดี น่ารักมากๆค่ะ

สุนีย์


 
ขอบคุณมากน่ะค่ะคุณน้องและสมายแลนด์ทุกคนน่ะค่ะ ประทับใจกับการให้บริการมาก ทันใจทันเวลา ถูกใจทุกครั้งที่ซื้อตั๋วที่สมายแลนด์ ขอให้มีลูกค้าเยอะๆได้โบนัสเยอะกันทุกคนน่ะค่ะ

คุณสาคร


ซื้อแพคเกจทัวร์ฮ่องกงจากที่นี่ คุ้มมากๆค่ะ ราคาถูก ได้พักโรงแรม 4 ดาวด้วย ชอบที่แถมฟรีซิตี้ทัวร์ไปนั่งกระเช้านองปิง ซื้อแพคเกจฮ่องกงที่นี่คุ้มสุดๆ

คุณยุพินตั๋วเครื่องบินที่นี่ถูกกว่าที่อื่นๆที่เคยถามมาค่อนข้างเยอะ ถึงราคาตั๋วถูกแต่การบริการก็รวดเร็วครับ
 
แก้วก้อง


 
ไป ทัวร์เกาหลี เมื่อช่วงต้นปี เป็นกรุ๊ปที่สนุกมาก หัวหน้าทัวร์กับไกด์ดูแลลูกทัวร์เป็นอย่างดี กรุ๊ปก็คนไม่เยอะเกินไปเลยไม่รู้สึกอึดอัดวุ่นวาย คิดว่าปีหน้าจะไป ทัวร์ญี่ปุ่น อีก คงจะใช้บริการจากที่นี่แน่นอนค่ะ

รัตนาพรเดือนที่แล้วจองตั๋วไปซิดนีย์กับที่นี่ พอดีวันกลับต้องเลื่อนกลับเร็วกะทันหันแบบด่วนมากๆ แต่พนักงานที่นี่ก็ช่วยเหลือติดต่อแอร์ไลน์ให้ทุกอย่าง จนสามารถเดินทางกลับมาได้ทันเวลาพอดี ขอบคุณมากนะคะ
 
เมย์บริการรดีมาก รวดเร็วดีค่ะ จะใช้บริการต่อนะคะ
 
สุนทรีย์เคยจองตั๋วเครื่องบิน จากที่นี่ได้ตั๋วเครื่องบินราคาถูกมากครับ บริการก้อดี ไว้คราวหน้าขอราคาตั๋วเครื่องบินเท่านี้อีกได้มั้ยครับ
 
วิวัฒน์


 
ขอบคุณมากค่ะ แล้วจะใช้บริการอีกนะคะ สะดวกและบริการดีมากค่ะ

K.Anusara


 
บริการได้เร็วทันใจมาก ประทับใจสุดๆ ได้ลูกค้าที่ภักดี
 
ปิยะดา


 
ขอบคุณมากน่ะค่ะ สะดวกมากเลยค่ะ และก้อให้ข้อมูที่ถูกใจรวดเร็วมากจะแชร์เพื่อนๆทุกคนเลยค่ะ ขอบคุณอีกครั้งค่ะ
เพิ่ม อีก 1 คนแล้วค่ะ
 
Wilasinee


ขอบคุณค่ะมากคับ ปกติจองตั๋วก็ส่งเมล์มาแจ้ง
ช่วงนี้ งานยุ่ง แถมรีบแบบลนลาน เพราะโดนทัวร์ยกเลิกมา 2 บริษัท แล้วใกล้วันจะเดินทางยัง งง อยู่เลย
ต้องขอบพระคุณ คุณบี มาก บริการดี 
ช่วยกระเหรี่ยงคนนี้ได้ดีทีเดียว ประทับใจ ขอบคุณคับ

คุณจีน


ราคาตั๋วเครื่องบินทางสไมล์แลนด์ ถูกมากค่ะ
เทียบราคากับเจ้าอื่น ไปติมอร์ ประหยัดไปหลายพันเลยค่ะ ขอบคุณค่ะมากนะค่ะ

น้องหญิง (สุพิญชา)


ไปเที่ยวทริป ฮ่องกงมากค่ะ สนุกมากๆๆเลย ไกด์+พนักงานให้บริการ เทคแคร์ดีมากเลยค่ะ
คราวหน้าจะจองไปทัวร์เกาหลีนะค่ะ

คุณปอ+คุณนก


ขอบคุณค่ะ ได้รับเงินเรียบร้อยค่ะ
ประทับใจบริการ ของ Asia Gateway มากค่ะ แล้วจะแนะนำให้เพื่อน 

สาวิตรี


พนักงานพูดดีมาก

อ้อม


ไปทัวร์เกาหลี ทริปล่าสุดมาสนุกมาก ไม่คิดว่าไปกับที่นี่จะดีขนาดนี้ ยังไงทริปหน้าจะโทรหาที่แรกเลยครับ ขอบคุณพี่ๆไกด์ทั้ง2คน ที่ดูแลคณะผมด้วยครับ

Noi


ขอบคุณทีมงานนะคะ ที่คอยดูแล ให้ข้อมูลตลอด

คุณวนิดา


Tag : ตั๋วเครื่องบิน จองตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบินราคาถูก ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เวียดนาม แพคเกจทัวร์ฮ่องกง จองตั๋วเครื่องบินแอร์เอเชีย สายการบินไทย จองตั๋วเครื่องบินการบินไทย เช็คราคาตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบินการบินไทย โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน ซื้อตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบินในประเทศราคาถูก จองตั๋วนกแอร์ ราคาตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ ทัวร์พม่า 
 
ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/04745 
Copyright @ 2008 Smileland Travel. All Rights Reserved. Smilelandtravel.com powered by Asia Gateway. 

53 พัฒนาการ 56 สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
Tel: 02-722-9898 
Hotline: 084-129-9855 , 090-982-6911  | E-mail: info@smilelandtravel.com  | Fax: 02-321-2737