1. เบี้ยประกันภัยรายปีสำหรับรายบุคคล

รายปี
เบี้ยประกันภัย (บาท)
Schengen
Standard Plan
Economy Plan Deluxe Plan Business Plan Premier Plan
แผนประกันรายปี 3,720 1,981 5,260 6,817 10,201

2. เบี้ยประกันภัยรายเที่ยวสำหรับรายบุคคล

ระยะเวลาเดินทาง (วัน)
เบี้ยประกันภัย (บาท)
Schengen
Standard Plan
Economy Plan Deluxe Plan Business Plan Premier Plan
1 - 4 299 236 494 680 1,261
5 - 6 380 253 612 807 1,514
7 - 8 403 288 748 944 1,800
9 - 10 459 340 966 1083 2,144
11 - 14 553 403 1,244 1,313 2,704
15 - 21 807 477 1,602 2,178 3,424
22 - 31 1,176 690 2,075 2,409 4,016
32 - 60 1,831 979 3,058 3,975 5,943
61 - 90 2,988 1,497 4,377 5,853 8,548

3. ตารางแสดงผลประโยชน์ความคุ้มครอง

ข้อตกลงคุ้มครอง/ Coverage Agreement
จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
Schengen
Standard Plan
Economy
Plan
Deluxe
Plan
Business Plan Premier Plan
1. การรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย
Medical Expense due to accident and sickness (WW1)
2,000,000 500,000 2,000,000 2,000,000 5,000,000
2. การเสียชีวิต หรือ การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ Accidental Death ,
Dismemberment , Disability (WW2)
1,000,000 1,000,000 1,500,000 3,000,000 10,000,000
3. การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และ การเคลื่อนย้าย
กลับประเทศ Medical Evacuation & Repatriation (WW3)
สูงสุด USD
1,000,000
สูงสุด USD
1,000,000
สูงสุด USD
1,000,000
สูงสุด USD
1,000,000
สูงสุด USD
1,000,000
4. ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศ Repatriation of Mortal
Remains or Funeral Expenses (WW4)
5. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก Personal Liability (WW5) 1,000,000 1,000,000 2,000,000 2,000,000 3,000,000
6. การยกเลิกการเดินทาง Trip Cancellation (WW6) 10,000 ไม่คุ้มครอง
(NotCover)
30,000 30,000 50,000
7. ความล่าช้าในการเดินทาง Travel Delay (WW7) ไม่คุ้มครอง
(Not Cover)
10,000 30,000 30,000 50,000
8. การพลาดการต่อเที่ยวบิน Flight Misconnection (WW8) ไม่คุ้มครอง
(Not Cover)
3,000 5,000 5,000 10,000
9. การลดจำนวนวันเดินทาง Trip Curtailment (WW9) 10,000 ไม่คุ้มครอง
(NotCover)
30,000 30,000 50,000
10. การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง Baggage / Luggage Delay
(Over 12 hours) (WW10)
ไม่คุ้มครอง
(Not Cover)
ไม่คุ้มครอง
(NotCover)
15,000 15,000 25,000
11. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อกระเป๋าเดินทาง หรือ ทรัพย์สิน
ส่วนตัว Loss or Damage of Baggage / Luggage and Personal
Effects (WW11)
ไม่คุ้มครอง
(Not Cover)
5,000 50,000 50,000 100,000
12. ความสูญเสียหรือความเสียหายของเงินส่วนตัว Loss or Damage
of Personal Money (WW12)
ไม่คุ้มครอง
(Not Cover)
ไม่คุ้มครอง
(NotCover)
5,000 5,000 10,000
13. การสูญหายหรือเสียหายของเอกสารการเดินทาง Loss or Damage
of Travel Documents (WW13)
ไม่คุ้มครอง
(Not Cover)
ไม่คุ้มครอง
(NotCover)
5,000 5,000 10,000
14. การเยี่ยมไข้ Compassionate Overseas Visit (WW14) ตั๋วเครื่องบินไป- กลับชั้นประหยัด
(Two-way Economy Airfare)
ตั๋วเครื่องบินไป- กลับชั้นประหยัด (Two-way Economy Airfare) ตั๋วเครื่องบินไป- กลับชั้นประหยัด (Two-way Economy Airfare) ตั๋วเครื่องบินไป- กลับชั้นประหยัด (Two-way Economy Airfare) ตั๋วเครื่องบินไป- กลับชั้นประหยัด (Two-way Economy Airfare)
15. การส่งผู้เยาว์กลับประเทศ Return of Children (WW15) ตั๋วเครื่องบินกลับชั้น
ประหยัด (One-way Economy Airfare)
ตั๋วเครื่องบินกลับ
ชั้นประหยัด
(One-way
Economy Airfare)
ตั๋วเครื่องบินกลับ
ชั้นประหยัด
(One-way
Economy Airfare)
ตั๋วเครื่องบินกลับ
ชั้นประหยัด
(One-way
Economy Airfare)
ตั๋วเครื่องบินกลับ
ชั้นประหยัด
(One-way
Economy Airfare)
16. การขยายระยะเวลาโดยอัตโนมัติ (สูงสุดไม่เกิน 15 วัน)
Automatic Extension of Travel Period (Max 15 days) (WW16)
คุ้มครอง
(Cover)
คุ้มครอง
(Cover)
คุ้มครอง
(Cover)
คุ้มครอง
(Cover)
คุ้มครอง
(Cover)
17. การชดเชยเงินสดค่าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน อันเนื่องจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย (สูงสุดไม่เกิน 20 วัน)
Hospital Cash Benefit (WW17)
ไม่คุ้มครอง
(Not Cover)
ไม่คุ้มครอง
(Not Cover)
1,000 1,000 2,000
* ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุน้อยกว่า 16 ปี ในวันทำสัญญาจำนวนเงินผลประโยชน์เท่ากับ 100% ของจำนวนเงินเอาผลประโยชน์ในตาราง (จำกัดอายุไม่เกิน 75 ปี ในวันทำสัญญา)
Benefit limit% for Indured person who is under 16 years of age on applying date. (maximum is 75 years)
** บริษัทจะชดเชยทุกๆ 12 ชั่วโมงเต็ม สูงสุด 10 ครั้ง Compensation for every full 12 hours, maximum of 10 times.
*** บริษัทจะชดเชยให้สำหรับทรัพย์สินสูงสุดต่อชิ้น คู่ หรือชุด 5,000 บาท และจะชดเชยให้สูงสุดสำหรับของมีค่า 10,000 บาท. Limit for single item, pair or set of items is Bht. 5,000 and Bht. 10,000 for Valuables in total for each insured person.
+ กรณีมีการเดินทางไปต่างประเทศ จุดสิ้นสุดการเดินทางต้องเป็นประเทศไทยเท่านั้น. In case of overseas travel, commences ends must be Thailand only.

หมายเหตุ
1. เบี้ยประกันภัยดังกล่าวรวมอากรและภาษี
2. เบี้ยประกันภัยแบบครอบครัวจะเป็น 2 เท่าของเบี้ยประกันภัยรายบุคคล (การเดินทางแบบครอบครัวจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย)
3. กรณีเป็นกรมธรรม์ประกันภัยรายปี ระยะเวลาการเดินทางแต่ละครั้งสูงสุดไม่เกิน 90 วัน
4. บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตามวันที่ที่ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงิน ตามความคุ้มครองในข้อตกลงความคุ้มครองข้อ 3 และ 4

**เบี้ยประกันภัยข้างต้นรวมภาษีและอากรเรียบร้อยแล้ว
[ สั่งซื้อประกันภัยการเดินทาง หรือ สนใจรายขอละเอียดเพิ่มเติม ... กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 0-2722-9898 ณ เวลาทำการ ]

รายละเอียดที่ต้องการคือ

1. ชื่อ-นามสกุล ตรงตามหน้าพาสปอร์ตเป็นภาษาอังกฤษ

2. หมายเลขพาสปอร์ต

3. วันเดือนปีเกิด

4. ที่อยู่ / เบอร์ติดต่อ / อีเมล์ของผู้ทำประกัน

5. เส้นทางการเดินทาง เเละวันที่เดินทางทั้งไปและกลับ

6. ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับผลประโยชน์

ข้อมูลการเดินทาง

   
  
ความคิดเห็นบางส่วนจากลูกค้าที่ใช้บริการจาก smilelandtravel.com
 
เซลส์ให้ความช่วยเหลือดีมากๆ ตอบคำถามด้วยความอดทน ไม่ว่าจะสอบถามเยอะแค่ไหน ก็ตอบคำถามได้ทุกคำถามอย่างดี น่ารักมากๆค่ะ

สุนีย์


 
ขอบคุณมากน่ะค่ะคุณน้องและสมายแลนด์ทุกคนน่ะค่ะ ประทับใจกับการให้บริการมาก ทันใจทันเวลา ถูกใจทุกครั้งที่ซื้อตั๋วที่สมายแลนด์ ขอให้มีลูกค้าเยอะๆได้โบนัสเยอะกันทุกคนน่ะค่ะ

คุณสาคร


ซื้อแพคเกจทัวร์ฮ่องกงจากที่นี่ คุ้มมากๆค่ะ ราคาถูก ได้พักโรงแรม 4 ดาวด้วย ชอบที่แถมฟรีซิตี้ทัวร์ไปนั่งกระเช้านองปิง ซื้อแพคเกจฮ่องกงที่นี่คุ้มสุดๆ

คุณยุพินตั๋วเครื่องบินที่นี่ถูกกว่าที่อื่นๆที่เคยถามมาค่อนข้างเยอะ ถึงราคาตั๋วถูกแต่การบริการก็รวดเร็วครับ
 
แก้วก้อง


 
ไป ทัวร์เกาหลี เมื่อช่วงต้นปี เป็นกรุ๊ปที่สนุกมาก หัวหน้าทัวร์กับไกด์ดูแลลูกทัวร์เป็นอย่างดี กรุ๊ปก็คนไม่เยอะเกินไปเลยไม่รู้สึกอึดอัดวุ่นวาย คิดว่าปีหน้าจะไป ทัวร์ญี่ปุ่น อีก คงจะใช้บริการจากที่นี่แน่นอนค่ะ

รัตนาพรเดือนที่แล้วจองตั๋วไปซิดนีย์กับที่นี่ พอดีวันกลับต้องเลื่อนกลับเร็วกะทันหันแบบด่วนมากๆ แต่พนักงานที่นี่ก็ช่วยเหลือติดต่อแอร์ไลน์ให้ทุกอย่าง จนสามารถเดินทางกลับมาได้ทันเวลาพอดี ขอบคุณมากนะคะ
 
เมย์บริการรดีมาก รวดเร็วดีค่ะ จะใช้บริการต่อนะคะ
 
สุนทรีย์เคยจองตั๋วเครื่องบิน จากที่นี่ได้ตั๋วเครื่องบินราคาถูกมากครับ บริการก้อดี ไว้คราวหน้าขอราคาตั๋วเครื่องบินเท่านี้อีกได้มั้ยครับ
 
วิวัฒน์


 
ขอบคุณมากค่ะ แล้วจะใช้บริการอีกนะคะ สะดวกและบริการดีมากค่ะ

K.Anusara


 
บริการได้เร็วทันใจมาก ประทับใจสุดๆ ได้ลูกค้าที่ภักดี
 
ปิยะดา


 
ขอบคุณมากน่ะค่ะ สะดวกมากเลยค่ะ และก้อให้ข้อมูที่ถูกใจรวดเร็วมากจะแชร์เพื่อนๆทุกคนเลยค่ะ ขอบคุณอีกครั้งค่ะ
เพิ่ม อีก 1 คนแล้วค่ะ
 
Wilasinee


ขอบคุณค่ะมากคับ ปกติจองตั๋วก็ส่งเมล์มาแจ้ง
ช่วงนี้ งานยุ่ง แถมรีบแบบลนลาน เพราะโดนทัวร์ยกเลิกมา 2 บริษัท แล้วใกล้วันจะเดินทางยัง งง อยู่เลย
ต้องขอบพระคุณ คุณบี มาก บริการดี 
ช่วยกระเหรี่ยงคนนี้ได้ดีทีเดียว ประทับใจ ขอบคุณคับ

คุณจีน


ราคาตั๋วเครื่องบินทางสไมล์แลนด์ ถูกมากค่ะ
เทียบราคากับเจ้าอื่น ไปติมอร์ ประหยัดไปหลายพันเลยค่ะ ขอบคุณค่ะมากนะค่ะ

น้องหญิง (สุพิญชา)


ไปเที่ยวทริป ฮ่องกงมากค่ะ สนุกมากๆๆเลย ไกด์+พนักงานให้บริการ เทคแคร์ดีมากเลยค่ะ
คราวหน้าจะจองไปทัวร์เกาหลีนะค่ะ

คุณปอ+คุณนก


ขอบคุณค่ะ ได้รับเงินเรียบร้อยค่ะ
ประทับใจบริการ ของ Asia Gateway มากค่ะ แล้วจะแนะนำให้เพื่อน 

สาวิตรี


พนักงานพูดดีมาก

อ้อม


ไปทัวร์เกาหลี ทริปล่าสุดมาสนุกมาก ไม่คิดว่าไปกับที่นี่จะดีขนาดนี้ ยังไงทริปหน้าจะโทรหาที่แรกเลยครับ ขอบคุณพี่ๆไกด์ทั้ง2คน ที่ดูแลคณะผมด้วยครับ

Noi


ขอบคุณทีมงานนะคะ ที่คอยดูแล ให้ข้อมูลตลอด

คุณวนิดา


Tag : ตั๋วเครื่องบิน จองตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบินราคาถูก ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เวียดนาม แพคเกจทัวร์ฮ่องกง จองตั๋วเครื่องบินแอร์เอเชีย สายการบินไทย จองตั๋วเครื่องบินการบินไทย เช็คราคาตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบินการบินไทย โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน ซื้อตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบินในประเทศราคาถูก จองตั๋วนกแอร์ ราคาตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ ทัวร์พม่า 
 
ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/04745 
Copyright @ 2008 Smileland Travel. All Rights Reserved. Smilelandtravel.com powered by Asia Gateway. 

53 พัฒนาการ 56 สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
Tel: 02-722-9898 
Hotline: 084-129-9855 , 090-982-6911  | E-mail: info@smilelandtravel.com  | Fax: 02-321-2737