เงื่อนไขการจองตั๋วเครื่องบิน

ชื่อและนามสกุลผู้โดยสาร
1. ผู้โดยสารจำเป็นต้องแจ้งชื่อ นามสกุล และวันเดินทางที่ถูกต้องให้กับเจ้าพนักงานหรือหากจองออนไลน์ด้วยตนเองจำเป็นต้องตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต หากมีข้อผิดพลาดทั้งก่อนและ/หรือหลังการออกตั๋วโดยสารทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใดๆ

ราคาค่าตั๋วโดยสาร
2.ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตั๋วโดยสารและผลิตภัณฑ์ทุกอย่างของบริษัทฯโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้าไม่ว่าในกรณีใดๆ

การสำรองที่นั่งซ้ำซ้อน
3.หากผู้โดยสารทำการสำรองที่นั่งซ้ำซ้อนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะทำการยกเลิกบุ๊คกิ้งของท่านอัตโนมัติโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้าไม่ว่ากรณีใดๆ


เงื่อนไขตั๋วโดยสาร
4.ผู้โดยสารยินดีและยินยอมที่จะยอมรับเงื่อนไขตั๋วโดยสารจากทางสายการบินโดยรับข้อมูลจากทางบริษัทฯโดยตรงและหากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของตั๋วโดยสารใดๆ ผู้โดยสารยอมรับเงื่อนไขต่างๆโดยไม่มีข้อแม้ทุกประการ

เงื่อนไขการชำระเงินโดยทั่วไป
5. ทางบริษัทฯไม่มีนโยบายให้โอนเข้าชื่อบุคคลโดยเด็ดขาด หากผู้โดยสารทำการโอนเงินเข้าบัญชีบุคคลธรรมดา ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้้น และบุ๊คคิ้งของท่านจะถูกยกเลิกทันทีไม่ว่ากรณีใดๆ

การชำระเงินเมื่อสำรองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่
6. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการออกตั๋วโดยสารหากผู้โดยสารทำการชำระเงินเข้าบัญชีบริษัท เอเซียเกทเวย์ทราเวล จำกัด เรียบร้อยแล้ว แต่ไม่ได้ทำการแจ้งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการโอนเงิน ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งทางโทรศัพท์ ทางอีเมล์ ทางแฟกซ์ และ/หรือหากทางบริษัทฯไม่ได้รับการแจ้งหรือติดต่อใดๆเกี่ยวกับการชำระเงินจากผู้โดยสาร  ผู้โดยสารจำเป็นต้องแจ้งความจำนงค์เพื่อยื่นขอเงินคืนโดยส่งหลักฐานการชำระเงินมาให้ทางบริษัทฯ และหลังจากนั้นทางบริษัทฯจะทำการตรวจเช็คโดยจะโอนเงินคืนผู้โดยสารภายใน 30 วัน

การชำระเงินโดยการจองออนไลน์
7. ในการชำระเงินโดยผ่านระบบจองออนไลน์หรือทำการสำรองที่นั่งตั๋วโดยสารด้วยตนเอง ผู้โดยสารต้องใช้ใบคอนเฟริ์มบุ้กกิ้งหรือใบแจ้งหนี้จากทางบริษัทฯหลังจากทำการสำรองเสร็จสิ้นที่ส่งให้อีกครั้งทางอีเมล์ยืนยันแล้วเท่านั้น และผู้โดยสารจำเป็นต้องคอนเฟริ์มชื่อนามสกุล ไฟล์ทเดินทาง บุ้กกิ้งคลาส ประเภทของที่นั่ง และ รหัสจองกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ก่อนทำการชำระเงินหรือโอนเงินเข้าบริษัทก่อนเท่านั้น หากไม่มีการยืนยันความถูกต้องกับเจ้าหน้าที่ก่อนการชำระเงิน ทางบริษัทฯจะถือว่าการสำรองที่นั่งบุ๊คกิ้งของท่านไม่สมบูรณ์ และผู้โดยสารยินยอมให้ยกเลิกบุ๊คกิ้งของท่านทันที และผู้โดยสารจำเป็นต้องยื่นเจตจำนงค์ในการคืนเงินจากทางบริษัทฯในขั้นต่อไป แต่หากผู้โดยสารไม่ยินยอมให้ยกเลิกบุ้กกิ้งของท่านและ/หรือไม่ยอมรับการคืนเงินจากทางบริษัทฯ ผู้โดยสารยินยอมที่จะรับบัตรโดยสารและเงื่อนไขจากทางสายการบินในราคาและบุ้กกิ้งคลาสที่ท่านได้ทำการชำระเงินมา และผู้โดยสารไม่สามารถขออัพเกรดหรือเปลี่ยนแปลงตั๋วโดยสารของท่านจากทางบริษัทฯไม่ว่ากรณีใดๆ

การชำระเงินโดยเช็ค
8. ในกรณีที่จ่ายผ่านโดยเช็คต้องรอเมื่อเช็คเครียร์ริ่งก่อนที่บริษัทฯทำการออกตั๋วโดยสารของท่าน 7 วันโดยมีเงื่อนไขในการชำระเงินล่วงหน้า Deadlineการออกตั๋วโดยสารจริงหากออกตั๋วโดยสารไม่ทันกำหนด กรุณาชำระเป็นเงินสดและทางบริษัทฯจะรอจนกว่าเช็คเคลียริ่งและโอนเงินคืนให้ผู้โดยสารภายใน 24 ชั่วโมง  และหากผู้ซื้อไม่สามารถทำตามเงื่อนไขของบริษัทฯ ทางบริษัทจะไม่ประกันว่าที่นั่งจะคอนเฟริ์มเนื่องจากทางบริษัทจะต้องทำการรีบุ๊คกิ้งที่นั่งของ ท่านอีกครั้ง และหากที่นั่งไม่คอนเฟริ์ม แต่เช็คเครียร์ริ่งหลังจากนั้น ทางบริษัทฯจะโอนเงินคืนผู้ซื้อภายใน 24 ชม. และบุ๊คกิ้งของท่านจะถูกยกเลิกทันที

การปฎิเสธบุ้กกิ้งของท่าน
9. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการปฎิเสธบุ้กกิ้งของท่านโดยไม่มีข้อแม้ใดๆ หากแม้แต่จะอยู่ในดุลพินิจของทางบริษัทฯเท่านั้น
 
Terms and Conditions
www.SmileLandTravel.com is a website for Asia Gateway Travel Co.,Ltd.
Your Financial Protection: Please see our booking conditions for more information.

YOUR CONTRACT - PLEASE READ THIS CAREFULLY BEFORE YOU BOOK
These booking terms and conditions govern all bookings that you make with Smilelandtravel.com of Asia Gateway Travel Co.,Ltd.53 Pattanakarn Suanluang Bangkok Thailand 10250. They vary depending on whether you make a booking with us for a package holiday or flight only, accommodation only or other separate travel arrangements, ("Individual Components"). If you book Individual Components with us, we will make the booking as agent for the relevant supplier(s) (e.g. the airline or hotel supplier) and your contract will be subject to the supplier's own terms and conditions which could limit or exclude liability to you, often in accordance with international conventions. Copies of the supplier's terms and the international conventions are available on request. If you book a package holiday, your contract will be with SmileLAndTravel. Please see the terms which apply to package holiday contracts which follow these website agency terms and conditions.

No contract will come into existence between us until we accept your booking and we receive your deposit or full payment in cleared funds. We reserve the right to refuse, at our sole discretion, any booking. For online bookings, the contract will come into existence upon acceptance of the booking conditions presented at the end of the booking process and once we have received your deposit or full payment in cleared funds.
All services offered are subject to availability. When you make a booking, you confirm that you have the authority to accept, and do accept these conditions on your behalf and on behalf of all members of your party and further, if you are making a booking for more than one person, that you are responsible for all payments due from each and every party member for whom you are making a booking.
It is your responsibility to ensure that any information which you give us is accurate and that information which is given to you by us or any of our suppliers is passed on to all members of your party.

 

DATA PROTECTION POLICY

In order to process your booking and to ensure that your travel arrangements run smoothly and meet your requirements, we need to use the information you provide such as name and address, and any special needs/dietary requirements, etc.We take full responsibility for ensuring that proper security measures are in place to protect your information. We must pass the information on to the relevant suppliers of your travel arrangements such as airlines, hotels, transport companies, etc. The information may also be provided to security or credit checking companies, public authorities such as customs and immigration if required by them, or as required by law. We will not, however, pass any information on to any person not responsible for part of your travel arrangements. This applies to any sensitive information that you give to us such as details of any disabilities, or dietary or religious requirements. In making this booking, you consent to this information being passed on to the relevant persons.

 

BOOKING YOUR TRAVEL ARRANGEMENTS

  Bookings made online
If you book online, you must provide us with all information which we require. You must also ensure that the credit or debit card you are using is your own (or, subject to our agreement, if it is a third party's you have their express authorisation, to use their credit or debit card) and that sufficient funds are available to cover the cost of the arrangements which you book with us.
When we receive and accept your booking we will send you a confirmation e-mail and invoice and debit payment from you. We do not make any representation or warranty as to the availability of any package holiday, flight or Individual Components nor that our booking services are free from infection of viruses or anything else that has a contaminating or destructive effect on your property.
Bookings made by telephone
If you make a booking by telephone you must provide us with all information which we require. You must also ensure that all information which you provide is accurate and that the credit or debit card you are using is your own or, subject to our agreement, if it is a third party's you have their express authorisation to use their credit or debit card and that sufficient funds are available to cover the cost of the arrangements which you book with us.
If we accept your booking, we shall debit payment from you and send you a confirmation invoice. From this point cancellation charges will apply: Please note that a telephone booking confirmation is as firmly confirmed as if it were made/confirmed in writing immediately. As soon as you receive the confirmation, please check the details carefully and inform us immediately if anything appears to be incorrect as it may not be possible to make changes later.

 

PAYMENTS

You must pay the balance by the due date shown based on the e-mail confirmation invoice only (after booking  ,the final confirmation invoice will be sent to you by e-mail again and please read the details of your booking such as your name, surname bookingclass, seat class, date, flight carefully). If the invoice which you receive is not correct please contact our call center 027229898 before make payment .Please note for some bookings full payment may be required IMMEDIATELY i.e. before you receive our confirmation invoice. If this applies you will be advised when the booking is made. It is very important that you pay balances when due because failure to do so may lead to the cancellation of your holiday/flights and still leave you liable to pay cancellation charges. Where an extra “booking charge” applies this will have been advised at the time of booking. All credit/charge card payments are subject to a surcharge. All cheque payments require 7 days to clear. Until full payment has been received the price of your booking may increase as a result of fuel or other surcharges which may be imposed by suppliers. Please note we do not accept responsibility for cash sent by courier or post, even if sent by registered or recorded delivery post or any other special delivery.

 

PASSPORTS, VISA AND HEALTH REQUIREMENTS

You are responsible for checking all these items and ensuring your travel documents are in order
Passport and Visa
You must consult the relevant Embassy or Consulate for this information. Requirements may change and you should check for up-to-date position in good time before booking/departure. We accept no liability if you are refused entry onto the flight or into any country due to failure on your part to carry the correct passport, visa or other documents required by any airline, authority or country. You must have a passport which is valid for six months after your intended date of return. You must ensure you have correct visa and health entry requirements for all countries visited including countries you may just be transiting through. This includes all stops made by the aircraft even if you do not leave the aircraft or airport. Note: Security and entry requirements have been increased. Please enquire with the  authorities about the requirements which apply to you before you book.
1.Health: Recommended inoculations for travel may change at any time and you should consult your doctor on current recommendations before you depart. Health requirements for your holiday destination are outlined in the Department of Health. It is your responsibility to ensure that you obtain the recommended inoculations, take all recommended medication and follow all medical advice in relation to your trip.

 

SPECIAL REQUESTS AND MEDICAL PROBLEMS

If you have any special requests, please advise us at time of booking. Although we will Endeavour to pass any such requests on to the relevant supplier, we regret we cannot guarantee any request will be met. Failure to meet any special request will not be a breach of contract on our part. If you have any medical problem or disability which may affect your arrangements, you must advise us in writing before of booking giving full details. Regrettably, many overseas destinations do not have even basic facilities required by disabled travellers. If we feel unable to properly accommodate your particular needs, we must reserve the right to decline/cancel your booking.

 

BEHAVIOUR

When you book with us, you accept responsibility for any damage or loss caused by you or any member of your party. Payment for any such damage or loss must be made at the time direct to the accommodation owner or manager or other supplier. If you fail to do so, you must indemnify us against any claims (including legal costs) subsequently made against us as a result of your actions We expect all clients to have consideration for other people. If in our reasonable opinion or in the opinion of any other persons in authority you are behaving in such a way to cause or to be likely to cause distress, danger or annoyance to any third party or damage to property, we reserve the right to terminate your arrangements without notice. In this situation your total booking with us, including your return transportation arrangements, will immediately cease and we will not be responsible for paying any costs, expenses, refunds or compensation.

 

FORCE MAJEURE

- We accept no responsibility for and shall not be liable in respect of any loss or damage or alterations, delays or changes arising from unusual and unforeseeable circumstances beyond our control, such as war or threat of war, civil strife, industrial dispute including air traffic control disputes, terrorist activity, natural and nuclear disaster, fire or adverse weather conditions, epidemic, technical problems with transport, closure or congestion of airports or ports, cancellations of schedules by scheduled airlines.

 

FLIGHTS AND FLIGHT TRAVEL DOCUMENTS

Please note that a flight described in your flight ticket as "direct" will not necessarily be non-stop. All departure/arrival times on your flight ticket are provided by the airlines concerned and are estimates only. They may change due to air traffic control restrictions, weather conditions, operational/maintenance requirements and the requirement for passengers to check in on time. We are unable to make any special arrangements for you if you are delayed; these matters are at the sole discretion of the airline concerned.
In relation to flights, an infant must be under 2 years of age on the date of their return flight to be entitled to the infant fare level which is usually 10% of IATA's published fare.
Please note that where a sector of a flight itinerary is not utilised without contacting the carrier directly any remaining sectors may be subject to cancellation without further notification. Where this situation arises we are unable to accept responsibility for any costs incurred
1. We reserve the right to change the airline in the event that the airline is blacklisted. Any changes to the actual airline after you have received your tickets will be notified to you as soon as possible and in all cases at check-in or at the boarding gate.

 

RECONFIRMING ALL FLIGHTS

You must telephone us or the airline at least 72 hours before the departure time shown on your ticket to confirm that there have been no changes. This applies to both outbound and return flights. We will not be liable for any additional costs due to your failure to reconfirm flights. Reconfirming your flight at least 72 hours before departure is a minimum requirement.

 

TRAVEL DOCUMENTS CHECKING AND DESPATCH

It is your responsibility to check that all travel documents issued are correct. The address for all documentation will be that given at the time of booking. Documents will normally be despatched 7 days before departure. For bookings made within 14 days of departure it may be necessary for you to collect your air tickets at the airport at an extra charge. Any other vouchers will be posted/faxed to you direct. Scheduled airline tickets are sent by Royal Mail first class post. In the event of ticket loss or delay, it will be your responsibility to pay additional expenses incurred by us to arrange and post duplicate tickets. Guaranteed next day delivery can be arranged at additional cost, which can be advised at time of booking. LATE BOOKINGS may also require Special/Courier delivery of documents in which case we will tell you the charges at the time of booking.

 

INSURANCE

We strongly recommend that you and all members of your party are covered by a policy of travel insurance. If you suffer from any disability or medical condition you must disclose this in advance to the insurance company. All insurance premiums are payable in full at the point of sale and are sold incorporating a 14 day cooling off period after which time some policies may be non-refundable and you should check at the time of purchase. The 14 day cooling off period only applies if you have not departed the UK or made any claim under the insurance policy.

 

E-TICKETS

Some airlines offer only electronic confirmation of your reservation, or 'e-ticketing', on certain routes. If you are travelling on an e-ticket route we can at your request provide you with a paper ticket where permitted. Where you make a request for a paper ticket, an administration fee of THB2,500 per ticket will be levied in addition to any applicable airline charge.

 

AIRLINE TICKET REFUNDS

Air tickets returned to us for a refund are subject to an administration charge depend on airline regulations, irrespective of the number of tickets returned and you will be required to pay a per ticket cancellation charge imposed by the airline or the consolidator pursuant to their terms and conditions. There is no automatic right to a refund and, when you return an air ticket to us, we will arrange for it to be presented to the respective airline or consolidator to assess eligibility for a possible refund in accordance with the relevant airline's or consolidator's terms and conditions. We recommend that you return such air tickets to us by special delivery post as we do not accept responsibility for documents mislaid or lost by the Mail.
If a recoverable air ticket refund is less than the above administration charge, the ticket will be deemed to be fully non-refundable. In the case of airline ticket refunds this is normally 12-24 weeks from the point the tickets are submitted for consideration to the airline.

 

SCHEDULED AIRLINE FAILURE ADMINISTRATION FEE

If you are holding a ticket(s) on an airline which fails due to insolvency and has ceased flying, the money you have paid for your ticket(s) may be lost. As part of the requirements under our IATA issued by the Civil Aviation Authority to protect our customers, we undertake to ensure that, should this happen, our customers receive compensation for their loss to the extent referred to below. In the event of a scheduled airline failure as a result of an insolvent winding-up: prior to commencement of a passenger's trip, all monies paid by the passenger either as a deposit, or as the case may be, as the price for the scheduled airline ticket(s) will be refunded to the passenger in full; or After the passenger's trip has commenced: the sum equivalent to the price paid for the ticket(s) for such scheduled airline flights forming part of the trip as were cancelled as a direct result of the airline failure will be refunded to the passenger in full; or if the trip is curtailed forthwith upon the airline failure, tcost of direct return transportation to the United Kingdom to a similar standard to that originally booked as part of the trip, such return flight commencing at the point of curtailment of the trip as the direct result of the airline failure.
As a fee for our administering both the claims and/or the repatriation of passengers we will charge each customer a nominal administration fee for this service. This fee forms part of the cost of each airline ticket purchased from us and is not optional.

 

FLIGHT CHANGES

Should your flight be cancelled your rights and remedies will be governed by the airline's conditions of carriage. As a result you may be entitled to: (a) Carriage on another flight with the same airline without additional costs; (b) Re-routing to your destination with another carrier without additional costs; (c) Receiving a full refund; or (d) Some other right or remedy. If a schedule change occurs to your itinerary prior to our receipt from you of the full price, or prior to the issue of your tickets (on either the outbound or return flight) we will do our best to notify you on behalf of the carrier. Should a schedule change occur to your itinerary after full balance/ticket issue, on either the outbound or return flights the relevant supplier's decision will be final and amendment charges may apply.

 

CHANGES BY YOU

If you wish to change any item - other than increasing the number of persons in your party - and providing we can accommodate the change, you will have to pay an Amendment Fee per person which will be notified at the time of change. Otherwise any changes come under the terms of the Cancellation clause 19.

 

CANCELLATION BY YOU

You and/or any member of your party may cancel your booking of Individual Components at any time, providing that the person who made the booking notifies us in writing. Since we incur costs in cancelling your arrangements we will charge cancellation fees based on the day your written cancellation is received and whether your tickets have been issued.

ตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ

 


 

   
  
ความคิดเห็นบางส่วนจากลูกค้าที่ใช้บริการจาก smilelandtravel.com
 
เซลส์ให้ความช่วยเหลือดีมากๆ ตอบคำถามด้วยความอดทน ไม่ว่าจะสอบถามเยอะแค่ไหน ก็ตอบคำถามได้ทุกคำถามอย่างดี น่ารักมากๆค่ะ

สุนีย์


 
ขอบคุณมากน่ะค่ะคุณน้องและสมายแลนด์ทุกคนน่ะค่ะ ประทับใจกับการให้บริการมาก ทันใจทันเวลา ถูกใจทุกครั้งที่ซื้อตั๋วที่สมายแลนด์ ขอให้มีลูกค้าเยอะๆได้โบนัสเยอะกันทุกคนน่ะค่ะ

คุณสาคร


ซื้อแพคเกจทัวร์ฮ่องกงจากที่นี่ คุ้มมากๆค่ะ ราคาถูก ได้พักโรงแรม 4 ดาวด้วย ชอบที่แถมฟรีซิตี้ทัวร์ไปนั่งกระเช้านองปิง ซื้อแพคเกจฮ่องกงที่นี่คุ้มสุดๆ

คุณยุพินตั๋วเครื่องบินที่นี่ถูกกว่าที่อื่นๆที่เคยถามมาค่อนข้างเยอะ ถึงราคาตั๋วถูกแต่การบริการก็รวดเร็วครับ
 
แก้วก้อง


 
ไป ทัวร์เกาหลี เมื่อช่วงต้นปี เป็นกรุ๊ปที่สนุกมาก หัวหน้าทัวร์กับไกด์ดูแลลูกทัวร์เป็นอย่างดี กรุ๊ปก็คนไม่เยอะเกินไปเลยไม่รู้สึกอึดอัดวุ่นวาย คิดว่าปีหน้าจะไป ทัวร์ญี่ปุ่น อีก คงจะใช้บริการจากที่นี่แน่นอนค่ะ

รัตนาพรเดือนที่แล้วจองตั๋วไปซิดนีย์กับที่นี่ พอดีวันกลับต้องเลื่อนกลับเร็วกะทันหันแบบด่วนมากๆ แต่พนักงานที่นี่ก็ช่วยเหลือติดต่อแอร์ไลน์ให้ทุกอย่าง จนสามารถเดินทางกลับมาได้ทันเวลาพอดี ขอบคุณมากนะคะ
 
เมย์บริการรดีมาก รวดเร็วดีค่ะ จะใช้บริการต่อนะคะ
 
สุนทรีย์เคยจองตั๋วเครื่องบิน จากที่นี่ได้ตั๋วเครื่องบินราคาถูกมากครับ บริการก้อดี ไว้คราวหน้าขอราคาตั๋วเครื่องบินเท่านี้อีกได้มั้ยครับ
 
วิวัฒน์


 
ขอบคุณมากค่ะ แล้วจะใช้บริการอีกนะคะ สะดวกและบริการดีมากค่ะ

K.Anusara


 
บริการได้เร็วทันใจมาก ประทับใจสุดๆ ได้ลูกค้าที่ภักดี
 
ปิยะดา


 
ขอบคุณมากน่ะค่ะ สะดวกมากเลยค่ะ และก้อให้ข้อมูที่ถูกใจรวดเร็วมากจะแชร์เพื่อนๆทุกคนเลยค่ะ ขอบคุณอีกครั้งค่ะ
เพิ่ม อีก 1 คนแล้วค่ะ
 
Wilasinee


ขอบคุณค่ะมากคับ ปกติจองตั๋วก็ส่งเมล์มาแจ้ง
ช่วงนี้ งานยุ่ง แถมรีบแบบลนลาน เพราะโดนทัวร์ยกเลิกมา 2 บริษัท แล้วใกล้วันจะเดินทางยัง งง อยู่เลย
ต้องขอบพระคุณ คุณบี มาก บริการดี 
ช่วยกระเหรี่ยงคนนี้ได้ดีทีเดียว ประทับใจ ขอบคุณคับ

คุณจีน


ราคาตั๋วเครื่องบินทางสไมล์แลนด์ ถูกมากค่ะ
เทียบราคากับเจ้าอื่น ไปติมอร์ ประหยัดไปหลายพันเลยค่ะ ขอบคุณค่ะมากนะค่ะ

น้องหญิง (สุพิญชา)


ไปเที่ยวทริป ฮ่องกงมากค่ะ สนุกมากๆๆเลย ไกด์+พนักงานให้บริการ เทคแคร์ดีมากเลยค่ะ
คราวหน้าจะจองไปทัวร์เกาหลีนะค่ะ

คุณปอ+คุณนก


ขอบคุณค่ะ ได้รับเงินเรียบร้อยค่ะ
ประทับใจบริการ ของ Asia Gateway มากค่ะ แล้วจะแนะนำให้เพื่อน 

สาวิตรี


พนักงานพูดดีมาก

อ้อม


ไปทัวร์เกาหลี ทริปล่าสุดมาสนุกมาก ไม่คิดว่าไปกับที่นี่จะดีขนาดนี้ ยังไงทริปหน้าจะโทรหาที่แรกเลยครับ ขอบคุณพี่ๆไกด์ทั้ง2คน ที่ดูแลคณะผมด้วยครับ

Noi


ขอบคุณทีมงานนะคะ ที่คอยดูแล ให้ข้อมูลตลอด

คุณวนิดา


Tag : ตั๋วเครื่องบิน จองตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบินราคาถูก ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เวียดนาม แพคเกจทัวร์ฮ่องกง จองตั๋วเครื่องบินแอร์เอเชีย สายการบินไทย จองตั๋วเครื่องบินการบินไทย เช็คราคาตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบินการบินไทย โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน ซื้อตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบินในประเทศราคาถูก จองตั๋วนกแอร์ ราคาตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ ทัวร์พม่า 
 
ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/04745 
Copyright @ 2008 Smileland Travel. All Rights Reserved. Smilelandtravel.com powered by Asia Gateway. 

53 พัฒนาการ 56 สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
Tel: 02-722-9898 
Hotline: 084-129-9855 , 090-982-6911  | E-mail: info@smilelandtravel.com  | Fax: 02-321-2737