แพคเกจทัวร์ฮ่องกง FREE & EASY 3 วัน 2 คืน
โดย Thai Airways (TG)

เดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป


เดินทางตั้งแต่วันนี้ ถึง 2 มกราคม 2559


 

Peak Day period : Oct 12-16,18-22,26-30 / Nov 6-9,12-16 / Dec 23-26,30-31 / Jan 01
Every Friday / Saturday Surcharge = THB 1,200 per room per nite (Except Peak Day)

รายละเอียดโรงแรมและราคา :

โรงแรม
Thai Airways

( TG...W CLASS)

พักตรงกับวันที่ (จะต้องชำระเพิ่ม)

Oct 12-16 , 18-22 , 26-30

Nov 6-9 , 12-16

1.Bridal Tea House (Kai Tak) 2*

** Free Hotel Set Breakfast

Bridal Tea House Yau Ma Tei Hotel Hong Kong - Twin Room

12,500 1,400 ห้อง/คืน

2.Royal View 4*

Royal View Hotel Hong Kong - Club Floor Seaview Room

13,800 2,100 ห้อง/คืน

3. Shamrock 3*

Shamrock Hotel Hong Kong - Guest Room

14,700 2,750 ห้อง/คืน

4. Metropark Mongkok 3*

Metropark Mongkok Hotel Hong Kong - Guest Room

5.Rainbow 3*

Hotel Rainbow Hong Kong Hong Kong - Superior Room & Deluxe Room - Twin Bedroom

6.Rosedale kowloon 4*

Rosedale Hotel Kowloon - Mongkok Hong Kong - Guest Room

15,200 2,750 ห้อง/คืน

7.Harbour Plaza 8 Degress 4*

Harbour Plaza 8 Degrees Hong Kong - Guest Room

8.BP International 3*

B P International Hotel Hong Kong - City Vista Room

15,700 3,000 ห้อง/คืน

9.Guangdong 4*

Guangdong Hotel Hong Kong - Guest Room

10.Best Western Grand 4*

Best Western Grand Hotel Hong Kong - Guest Room

 

11.Best Westen Causeway 4*

Best Western Hotel Causeway Bay Hong Kong - Guest Room

12.Eaton 4*

Eaton Hong Kong Hong Kong - Deluxe

16,200 3,000 ห้อง/คืน

13.Kimberley 4*

Kimberley Hotel Hong Kong - Standard

14.Park 4*

Park Hotel Hong Kong Hong Kong - Superior

15.Harbour Plaza Metropolis 4*

Harbour Plaza Metropolis Hotel Hong Kong - Harbourview Room

Child no bed - 1,500 บาท/ท่าน

รายละเอียดเที่ยวบินของสายการบินไทยแอร์เวย์ (TG)

เที่ยวไป

Bangkok - Hong Kong

Flight Departure Arrive
TG 600 08:00 น. 11:45 น.
TG 628 10:45 น. 14:30 น.
TG 638 13:55 น. 17:40 น.
TG 606 16:00 น. 19:45 น.
TG 602 18:45 น. 22:30 น.

เที่ยวกลับ

Hong Kong - Bangkok

Flight Departure Arrive
TG 603 07:45 น. 09:25 น.
TG 601 13:25 น. 15:05 น.
TG 629 14:10 น. 15:50 น.
TG 639 19:05 น. 20:45 น.
TG 607 20:45 น. 22:25 น.

 

โปรแกรมการเดินทาง :

วันที่ 1

กรุงเทพ-ฮ่องกง-อิสระตามอัธยาศัย

วันที่ 2

ซิตี้ทัวร์ฮ่องกงครึ่งวัน : เที่ยวชมเกาะฮ่องกง นั่งกระเช้านองปิง (Nong Ping 360) นมัสการพระใหญ่โปลิน ณ เกาะลันเตา ชมหมู่บ้านนองปิง ชมโรงงานจิวเวอรี่ และ แฟคตอรี่เอ๊าท์เล็ต

** ทัวร์จะสิ้นสุดที่ถนนจิมซาจุ่ย**

วันที่ 3 อิสระตามอัธยาศัย-ฮ่องกง-กรุงเทพ

หมายเหตุ

1. เข้าพักคืนวันศุกร์ วันเสาร์ คิดเพิ่มท่านละ 1,200 บาท/ห้อง/คืน 

อัตรานี้รวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สายการบิน Thai Airways ชั้นประหยัด (โปรโมรชั่น SUMMER HOT SPECIAL- W CLASS)
2. ค่าภาษีสนามบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน (ณ วันที่ 10/10/14)
3. โรงแรมที่พัก 3 วัน 2 คืน (ไม่รวมอาหารเช้า)
4. รถรับส่ง สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน (Seat In Coach) (รถรับส่งสนามบินจะไม่มีบริการในช่วงเวลา 23:00-07:00 น.)
5. ซิตี้ทัวร์ฮ่องกง ครึ่งวัน : เที่ยวชมเกาะฮ่องกง นั่งกระเช้านองปิง (Nong Ping 360) นมัสการพระใหญ่โปลิน ณ เกาะลันเตา ชมหมู่บ้านนองปิง ชมโรงงานจิวเวอรี่ และ แฟคตอรี่เอ๊าท์เล็ต

อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าภาษีมุลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีทุกชนิด
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ,ค่าโทรศัพท์ทางไกล,ค่ามินิบาร์,ค่าซักรีด

 

เงื่อนไขและการชำระเงิน

การสำรองที่นั่ง และชำระเงิน 

  • โปรดสำรองที่นั่งผ่านศูนย์บริการลูกค้า โดยส่งชื่อผู้เดินทาง ทาง อีเมลล์ แฟกซ์ หรือ แบบฟอร์มทางเว็บไซต์ ล่วงหน้าเมื่อทราบกำหนดการที่แน่ชัดทันที
  • กรณีที่สำรองที่นั่งน้อยกว่า 14วันทำการ บริษัทฯ ขอเรียกเก็บเงินมัดจำอย่างน้อย 50% หรือเต็มจำนวน(เฉพาะในบางเส้นทาง) ของราคาแพคเกจทัวร์ทั้งหมด กรณีสำรองที่นั่งน้อยกว่า 7วันทำการ ขอเรียกเก็บเงินค่าบริการทั้งหมดทันที
  • โปรดชำระเงินค่าบริการทั้งหมดให้เสร็จสิ้นก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 14-7 วัน ก่อนการเดินทาง แล้วแต่กรณี 

การตรวจสอบชื่อผู้เดินทาง และ เอกสารการเดินทาง 

  • การตรวจสอบชื่อผู้เดินทางถือเป็นหน้าที่สำคัญของลูกค้าและตัวแทนลูกค้า กรุณาตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport ) ชื่อ-นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน, คำนำหน้านาม, ชื่อชั้นยศ ทหาร ตำรวจ แพทย์ (ถ้ามีและต้องการระบุ), เบอร์สะสมไมล์ (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้) ก่อนทำการสำรองที่นั่ง
  • การตรวจสอบเอกสารวีซ่าเข้าออกประเทศว่าถูกต้อง ใช้งานได้ และ การตรวจสอบอายุของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้เดินทาง ว่ามีอายุเหลือใช้งานได้ ณ วันเดินทาง อย่างน้อยมากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป ถือเป็นหน้าที่สำคัญของลูกค้าและตัวแทนลูกค้า ก่อนทำการสำรองที่นั่ง
  • หากมีข้อผิดพลาดใด ๆ เป็นผลจากความไม่ถูกต้องของชื่อผู้เดินทาง หรือ เอกสารการเดินทาง ที่ลูกค้าได้แจ้งมา ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงใด ๆ หากมีเกิดขึ้น ลูกค้าต้องรับผิดชอบเองทั้งหมด 

การยกเลิกและการขอคืนเงิน 

  • การขอยกเลิกรายการแพคเกจทัวร์ต้องแจ้งให้ทราบอย่างน้อยล่วงหน้า 5 วันทำการ สำหรับ เส้นทางเอเชีย, 7 วันทำการ สำหรับเส้นทาง ออสเตรเลีย,นิวซ๊แลนด์ อเมริกา และ ยุโรป ยกเว้นบางประเทศ เช่น มัลดีฟส์ อาจต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการขึ้นไป
  • ค่าบริการที่ท่านชำระแล้ว ทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวฯ และ และ สายการบินแต่ละแห่งเช่นกัน การขอคืนเงินค่าบริการจะกระทำได้หรือไม่ได้ หรือ ได้มากน้อยเพียงใด เป็นเงื่อนไขสิทธิ์ขาดขึ้นอยู่กับสายการบิน และ ตัวแทนท่องเที่ยวนั้น ๆ โดยปกติส่วนที่จะสามารถขอคืนเงินได้ คือ ตั๋วเครื่องบิน (เฉพาะกรณีตั๋วอนุญาตให้คืนเงินได้) และ ค่าโรงแรม(ยกเว้นคืนแรกจะคืนไม่ได้) เท่านั้น ส่วนบริการอื่น ๆ ในแพคเกจทัวร์ จะขอคืนเงินไม่ได้
  • การขอคืนเงินหากสามารถกระทำได้ บริษัทฯ จะเก็บค่าธรรมเนียมการดำเนินการ 500 บาท/ท่าน 

เงื่อนไขอื่น ๆ 

  • ราคาค่าบริการแพคเกจทัวร์ คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาของ ค่าตั๋วเครื่องบิน ภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน การประกาศลดค่าเงินบาท หรือ อัตราแลกเปลี่ยนที่ปรับขึ้น แ
แพคเกจทัวร์ ตามประเทศ
แพคเกจทัวร์ ตามสายการบิน
แพคเกจทัวร์ไม่รวมบริการเดินทาง
แพคเกจทัวร์ในประเทศ
แพคเกจทัวร์ ตามกลุ่ม
ข้อมูลการเดินทาง

   
  
ความคิดเห็นบางส่วนจากลูกค้าที่ใช้บริการจาก smilelandtravel.com
 
เซลส์ให้ความช่วยเหลือดีมากๆ ตอบคำถามด้วยความอดทน ไม่ว่าจะสอบถามเยอะแค่ไหน ก็ตอบคำถามได้ทุกคำถามอย่างดี น่ารักมากๆค่ะ

สุนีย์


 
ขอบคุณมากน่ะค่ะคุณน้องและสมายแลนด์ทุกคนน่ะค่ะ ประทับใจกับการให้บริการมาก ทันใจทันเวลา ถูกใจทุกครั้งที่ซื้อตั๋วที่สมายแลนด์ ขอให้มีลูกค้าเยอะๆได้โบนัสเยอะกันทุกคนน่ะค่ะ

คุณสาคร


ซื้อแพคเกจทัวร์ฮ่องกงจากที่นี่ คุ้มมากๆค่ะ ราคาถูก ได้พักโรงแรม 4 ดาวด้วย ชอบที่แถมฟรีซิตี้ทัวร์ไปนั่งกระเช้านองปิง ซื้อแพคเกจฮ่องกงที่นี่คุ้มสุดๆ

คุณยุพินตั๋วเครื่องบินที่นี่ถูกกว่าที่อื่นๆที่เคยถามมาค่อนข้างเยอะ ถึงราคาตั๋วถูกแต่การบริการก็รวดเร็วครับ
 
แก้วก้อง


 
ไป ทัวร์เกาหลี เมื่อช่วงต้นปี เป็นกรุ๊ปที่สนุกมาก หัวหน้าทัวร์กับไกด์ดูแลลูกทัวร์เป็นอย่างดี กรุ๊ปก็คนไม่เยอะเกินไปเลยไม่รู้สึกอึดอัดวุ่นวาย คิดว่าปีหน้าจะไป ทัวร์ญี่ปุ่น อีก คงจะใช้บริการจากที่นี่แน่นอนค่ะ

รัตนาพรเดือนที่แล้วจองตั๋วไปซิดนีย์กับที่นี่ พอดีวันกลับต้องเลื่อนกลับเร็วกะทันหันแบบด่วนมากๆ แต่พนักงานที่นี่ก็ช่วยเหลือติดต่อแอร์ไลน์ให้ทุกอย่าง จนสามารถเดินทางกลับมาได้ทันเวลาพอดี ขอบคุณมากนะคะ
 
เมย์บริการรดีมาก รวดเร็วดีค่ะ จะใช้บริการต่อนะคะ
 
สุนทรีย์เคยจองตั๋วเครื่องบิน จากที่นี่ได้ตั๋วเครื่องบินราคาถูกมากครับ บริการก้อดี ไว้คราวหน้าขอราคาตั๋วเครื่องบินเท่านี้อีกได้มั้ยครับ
 
วิวัฒน์


 
ขอบคุณมากค่ะ แล้วจะใช้บริการอีกนะคะ สะดวกและบริการดีมากค่ะ

K.Anusara


 
บริการได้เร็วทันใจมาก ประทับใจสุดๆ ได้ลูกค้าที่ภักดี
 
ปิยะดา


 
ขอบคุณมากน่ะค่ะ สะดวกมากเลยค่ะ และก้อให้ข้อมูที่ถูกใจรวดเร็วมากจะแชร์เพื่อนๆทุกคนเลยค่ะ ขอบคุณอีกครั้งค่ะ
เพิ่ม อีก 1 คนแล้วค่ะ
 
Wilasinee


ขอบคุณค่ะมากคับ ปกติจองตั๋วก็ส่งเมล์มาแจ้ง
ช่วงนี้ งานยุ่ง แถมรีบแบบลนลาน เพราะโดนทัวร์ยกเลิกมา 2 บริษัท แล้วใกล้วันจะเดินทางยัง งง อยู่เลย
ต้องขอบพระคุณ คุณบี มาก บริการดี 
ช่วยกระเหรี่ยงคนนี้ได้ดีทีเดียว ประทับใจ ขอบคุณคับ

คุณจีน


ราคาตั๋วเครื่องบินทางสไมล์แลนด์ ถูกมากค่ะ
เทียบราคากับเจ้าอื่น ไปติมอร์ ประหยัดไปหลายพันเลยค่ะ ขอบคุณค่ะมากนะค่ะ

น้องหญิง (สุพิญชา)


ไปเที่ยวทริป ฮ่องกงมากค่ะ สนุกมากๆๆเลย ไกด์+พนักงานให้บริการ เทคแคร์ดีมากเลยค่ะ
คราวหน้าจะจองไปทัวร์เกาหลีนะค่ะ

คุณปอ+คุณนก


ขอบคุณค่ะ ได้รับเงินเรียบร้อยค่ะ
ประทับใจบริการ ของ Asia Gateway มากค่ะ แล้วจะแนะนำให้เพื่อน 

สาวิตรี


พนักงานพูดดีมาก

อ้อม


ไปทัวร์เกาหลี ทริปล่าสุดมาสนุกมาก ไม่คิดว่าไปกับที่นี่จะดีขนาดนี้ ยังไงทริปหน้าจะโทรหาที่แรกเลยครับ ขอบคุณพี่ๆไกด์ทั้ง2คน ที่ดูแลคณะผมด้วยครับ

Noi


ขอบคุณทีมงานนะคะ ที่คอยดูแล ให้ข้อมูลตลอด

คุณวนิดา


Tag : ตั๋วเครื่องบิน จองตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบินราคาถูก ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เวียดนาม แพคเกจทัวร์ฮ่องกง จองตั๋วเครื่องบินแอร์เอเชีย สายการบินไทย จองตั๋วเครื่องบินการบินไทย เช็คราคาตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบินการบินไทย โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน ซื้อตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบินในประเทศราคาถูก จองตั๋วนกแอร์ ราคาตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ ทัวร์พม่า 
 
ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/04745 
Copyright @ 2008 Smileland Travel. All Rights Reserved. Smilelandtravel.com powered by Asia Gateway. 

53 พัฒนาการ 56 สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
Tel: 02-722-9898 
Hotline: 084-129-9855 , 090-982-6911  | E-mail: info@smilelandtravel.com  | Fax: 02-321-2737